,                                                                                           .

.                                            .

.                  .

 Obchodné podmienky

 

 pre kúpu Pozitívnych rozprávok s pesničkami prostredníctvom internetového obchodu www.pozitivneropzravky.sk

§1 Všeobecné ustanovenia

(1) Súhlas s týmito obchodnými podmienkami je nevyhnutným predpokladom nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.pozitivnerozpravky.sk (ďalej iba "obchodník").

(2) Kúpna zmluva uzavretá podľa postupu v §2 ods. 1 a ods. 2 je kúpnou zmluvou na diaľku v zmysle §9 zákona č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

(3) Zaslaním objednávky uzatvára zákazník s obchodíkom kúpnu zmluvu. Uzavretím takejto zmluvy zákazník vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami obchodníka.

(4) Zákazník je povinný oboznámiť sa pred objednaním tovaru so všetkými informáciami o tovare, ktoré sú k dispozícii v na stránke www.pozitivnerozpravky.sk (ďalej len "katalógu") obchodníka a s týmito obchodnými podmienkami.

§2 Postup pri objednávaní

(1) Zákazník si môže objednať produkty, ktoré sú prístupné v tomto katalógu.

(2) Objednávku je možné zaslať prostredníctvom e-shopu, e-mailom alebo telefonicky. V takejto objednávke je nutné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ, adresu pre dodanie tovaru, spôsob platby (dobierka alebo prevod na účet), názov produktu, počet objednaných kusov a kontaktné údaje (nutne e-mail aj telefonický kontakt).

(3) Odoslanie objednávky bude potvrdené e-mailovou správou.  V príprade ak po vyplnení objednávky neobdržíte e-mail potvrdzujúci objednávku, prosím kontaktuje nás TU, neznamená to, že objednávka nebola prijatá a nebude spracovaná.

§3 Cena a platba za tovar

(1) Ceny zobrazené v katalógu sú konečné (okrem nákladov na dopravu a dobierkového poplatku).

(2) Obchodník nie je platcom DPH, preto v objednávke ani na v ďalších dokladoch nebude zákazníkovi osobitne započítaná.

(3) Zákazník môže za tovar zaplatiť týmito spôsobmi:
        a) platba na bankový účet - zákazník prevedie celkovú sumu (tovar + doprava) na účet obchodníka podľa pokynov, ktoré dostane v e-maili.
        b) dobierka - zákazník zaplatí celkovú sumu (tovar + poštovné a balné + doprava + dobierkový poplatok popr. kuriér) pri prevzatí tovaru od prepravcu, náklady na dobierku znáša zákazník. Platba dobierkou je možná len pri doručení na Slovensku.

(4) Obchodník je viazaný cenou tovaru, ktorá bola sprístupnená v katalógu v čase zaslania objednávky. Obchodník si vyhradzuje právo upraviť cenu a termín dodania tovaru v prípade, že sa zmenia cenové a dodacie podmienky výrobcu produktu alebo jeho distribútora. Zákazník má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek následkov.

(5) Obchodník nie je viazaný uvedenou cenou a zákazník má právo objednávku zrušiť v prípade, že cena objednaného tovaru v e-shope bola uvedená chybne, a to ako v prípade zásahu tretej osoby aj v prípade technickej závady.

(6) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda zákazník okamihom úplného splatenia celkovej sumy za objednávku.

§4 Dodanie tovaru

(1) Obchodník sa zaväzuje expedovať tovar zákazníkovi v čo najkratšom možnom čase. Pri tovare, ktorý je na sklade je lehota na expedíciu tovaru 3 pracovné dni, obyčajne však do 24 h. Táto lehota môže byť predĺžená vo výnimočnom a odôvodnenom prípade. V prípade platby na účet bude tovar odoslaný až po pripísaní celej sumy na bankový účet obchodníka.

(2) Obchodník nezodpovedá za zdržanie tovaru spôsobené prepravcom.

(3) O možnostiach a termínoch dodania tovaru na záväznú objednávku, ktorý nie je na sklade, bude obchodník informovať zákazníka v čo najkratšom možnom čase. V prípade, že termín dodania bude s ohľadom na všetky okolnosti dlhší ako 4 týždne, môže zákazník objednávku alebo časť objednávky zrušiť.

(4) Zákazník má možnosť voľby medzi týmito spôsobmi dopravy:
        a) Doprava poštou

        b) Doprava poštou na dobierku

        c) Doprava kuriérom

Pri objednávke prostredníctvom e-shopu bude cena za dopravu vypočítaná pri vyplnení objednávky a zákazník sa s cenou poštovného bude môcť oboznámiť ešte pred potvrdením objednávky.

(5) Zákazník a obchodník sa môžu vzájomne dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy, pokiaľ zákazník upozirní včas obchodníka na  TU

 §5 Zrušenie objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Strany sa zaväzujú, že v prípade zrušenia objednávky alebo odstúpenia zmluvy sa budú snažiť vyriešiť vec spravodlivo a v súlade s dobrými mravmi.

(2) Zákazník má možnosť zrušiť objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy za takýchto podmienok:
        a) Tovar, ktorý bol objednaný ako tovar skladom v prípade, že zásielka nebola podaná na poštovú prepravu. Obchodník má právo na náhradu nákladov vynaložených na spracovanie objednávky (napr. balné), maximálne do výšky 5% z ceny tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
        b) Tovar, ktorý bol objednaný záväznou objednávkou, ale obchodník ho v čase objednávky nemal skladom. Obchodník má právo na náhradu nákladov v prípade, že tovar už zaobstaral (bol uhradený, záväzne objednaný od výrobcu a pod.) a to do výšky maximálne 20% z ceny tovaru, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
        c) V prípade zrušenia objednávky podľa § 3 ods. 4 a § 4 ods. 3  nemá obchodník právo na náhradu nákladov. To neplatí, ak so zmenenými podmienkami zákazník vyjadril svoj súhlas a obchodník na jeho základe konal.

(3) Zákazník je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením zákazníka od zmluvy, sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Podmienkou je, aby boli tovar aj jeho balenie nepoškodené a bez viditeľných znakov používania.

(4) Po zrušení objednávky alebo odstúpení od kúpnej zmluvy vráti obchodník zákazníkovi zaplatenú sumu alebo jej príslušnú časť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo dňa kedy, sa o tejto skutočnosti dozvedel.

§6 Podmienky reklamácie

(1) Zákazník je povinný tovar ihneď po prevzatí skontrolovať. Skôr ako balík otvorí je povinný skontrolovať či neprišlo k poškodeniu zásielky počas prepravy. Zodpovednosť za takúto škodu nesie prepravca. Zákazník je povinný takéto poškodenie namietať u prepravcu pri doručovaní pred prevzatím zásielky. Obchodník podáva zásielku na prepravu ako poistenú, inak nesie riziko straty zásielky.

(2) Reklamácia sa riadi obvyklým postupom v zmysle príslušnej legislatívy.

(3)  V prípade, že zákazník zistí rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (druh, množstvo alebo cena), obráti sa čo najskôr s týmto problémom na obchodníka.

(4) Ak zákazník zistí pri prevzatí tovaru chyby je povinný ich bezodkladne, najneskôr do 3 dní oznámiť obchodníkovi.

(5) V prípade potreby reklamácie kontaktuje zákazník obchodníka (kontakt uvedený nižšie). Reklamovaný tovar musí byť zaslaný spolu s reklamačným formulárom. Nie je potrebné, aby bol tovar sprevádzaný faktúrou a záručným (alebo dodacím) listom.

 

5. október  2014

Internetový obchod www.pozitivnerozpravky.sk

Ego-go, s.r.o.

Sládkovičova 493/38

Žiar nad Hronom, 96501 SK

IČO: 45618887

DIČ: 2023065319

 so súhlasom držiteľa licenčných práv:

Koníček bez bariér

IČO: 42 002 982

 

 mobil: +421 917 446 512

Zapísaný v OR Okr. súd Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 18492/S

E-mail: pozitivnerozpravky@gmail.com
Tel.: +421 917 446 512

Poučenie o spotrebiteľských zmluvách

v zmysle §10  zákona č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji):

(1) Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru spotrebiteľovi oznámiť 
    a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, 
    b) opis tovaru alebo služby,
    c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
    d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
    e) platobné podmienky,
    f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
    g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
    h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, 

(2) Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

(3) Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby 
    a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy  
    b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
    c) informáciu o záruke a o servisných službách,
    d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

v zmysle §12 ods. 2 a 3 zákona č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji):

Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa v zmysle § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.